Dyslexie

Coaching dyslexie
Centraal binnen de coaching staat de bewustwording van het anders-zijn, hierdoor is het makkelijker om dit te kunnen accepteren en de talenten beter te leren herkennen en te begrijpen, zodat het mogelijk wordt deze effectief in te zetten. Gedurende de coaching is de focus op de talenten van de cliënt.

Voordat een dyslecticus de positieve kant van dyslexie volledig kan inzien en waarderen, dient de negatieve kant te worden aangepakt. Dat wil niet zeggen dat de positieve kant niet tevoorschijn komt, voordat de problemen zijn opgelost. Veel dyslectici gebruiken hun talent, zonder zich daarvan bewust te zijn.

Dyslexie wordt als module aangeboden binnen Rosenbrand coaching. Deze module kan aangesloten worden bij een van de andere diensten, zoals studie- en beroepskeuze of loopbaan coaching. Gedurende het kennismakingsgesprek stellen wij gezamenlijk een passend coachingstraject samen, uiteindelijk bepaal jij zelf de uiteindelijke vorm.

Wie dyslexie heeft, heeft niet alleen problemen met taal en andere vaardigheden, maar draagt meestal ook emotionele bagage met zich mee. Vaak beschikken dyslectici over een laag gevoel van eigenwaarde. Binnen het coachingstraject zal hier voldoende aandacht voor zijn.

Door de verstoring in de linkerhersenhelft, waar zich het centrum van de taal bevindt, heeft de rechterhersenhelft zich extra ontwikkeld. De extra ontwikkeling van de rechterhersenhelft kan zich uiten door: sterke communicatieve vaardigheden, leiderschapskwaliteiten, gemakkelijke omgang met mensen, scherp analytisch inzicht, originele manier van denken, humor, een snel begrip en veel andere talenten.

De dyslecticus bestaat niet! Dyslexie is er in vele gradaties. Niet elke dyslecticus herkent zich in alle kenmerken van dyslexie, zo ontstaat er diversiteit in dyslexie. Het is daarom belangrijk dat de begeleiding van dyslectici maatwerk is: er bestaat immers geen standaardoplossing en geen standaard coachingstraject. Rosenbrand coaching te Lisse is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van dyslectici. Goede begeleiding kan veel winst opleveren in de studie/werksituatie; zowel voor de dyslecticus zelf als voor zijn omgeving.

Oudercoaching dyslexie
Voor ouders biedt Rosenbrand coaching een passend traject aan om het kind te begeleiden bij dyslexie of een vermoeden van dyslexie. Helaas is bij begeleiding van dyslexie de volledige aandacht gericht op het taalprobleem, de focus ligt bij hetgeen het kind niet of niet zo goed kan.

Centraal binnen het traject staan de interesses en talenten van het kind, gewerkt wordt aan het gevoel van eigenwaarde. Het hoofddoel van het traject is om de motivatie te behouden. lees verder..

De begaafdheden van dyslectici
Dyslectici ontwikkelen niet allemaal dezelfde begaafdheden, maar ze hebben wel bepaalde mentale functies met elkaar gemeen:

1. Ze kunnen het vermogen van de hersenen benutten om waarnemingen te wijzigen en te creëren.
2. Ze zijn zich heel goed bewust van hun omgeving.
3. Ze zijn nieuwsgieriger dan de doorsnee mens.
4. Ze denken voornamelijk in beelden, in plaats van in woorden.
5. Ze zijn uitermate intuïtief en zeer sensitief.
6. Hun denken en waarnemen is multidimensionaal (ze maken gebruik van alle zintuigen).
7. Ze kunnen gedachten als realiteit ervaren.
8. Ze hebben een levendige verbeelding.

Deze acht basisbekwaamheden resulteren -indien ze niet werden onderdrukt of tenietgedaan door ouders of het onderwijssysteem- in twee kenmerkende eigenschappen: bovennormale intelligenties en buitengewone creatieve vermogens. (R. D. Davis, 2010)

Disharmonisch profiel/ misdiagnose
Regelmatig komt het voor dat dyslexie niet direct opvalt, doordat er sprake is van een disharmonisch profiel. Door bijvoorbeeld hoogbegaafdheid wordt de dyslexie versluierd. Rosenbrand coaching heeft hiervoor een speciale module ontwikkeld, om gericht te coachen bij hoogbegaafdheid in combinatie met dyslexie.

Wat is dyslexie?
Om helder te krijgen wat dyslexie precies is, wordt al meer dan honderd jaar onderzoek gedaan. Dyslexie is een stoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren van en het accuraat en/of vlot lezen en/of spellen op woordniveau. Dyslexie is niet alleen een taalprobleem, maar vooral ook een andere manier om met informatie om te gaan. Het dyslectisch brein rangschikt of verwerkt gegevens anders dan dat in de hoofden van niet-dyslectici gebeurt. Dat kan zowel merkbaar worden bij letters en klanken als bij het organiseren van werkzaamheden, of het verslag doen van een gebeurtenis. Dyslexie heeft in ieder geval te maken met de werking van de hersenen.

De definitie van dyslexie is continu in ontwikkeling. Door het uitvoeren van onderzoek naar dyslexie ontstaat steeds meer kennis over wat dyslexie is. In de toekomst zullen wij gelukkig de beschikking hebben over meer kennis en inzichten over wat dyslexie is.

Definitie van dyslexie (SDN):
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Meer informatie over de SDN definitie dyslexie is hier te lezen.

Dyslexie herkennen
Het bedrijf Learning Gateway heeft een eenvoudige vragenlijst ontworpen waarmee jongeren en volwassenen bij zichzelf een vermoeden van dyslexie kunnen achterhalen. Klik hier voor de vragenlijst. Dyslexie is een blijvend leerprobleem. Als buitenstaander is het bijna onmogelijk te zeggen of iemand al dan niet dyslexie heeft. De kenmerken van dyslexie kunnen namelijk in veel gevallen verantwoord vastgesteld worden door uitgebreid neuropsychologisch onderzoek.

Meer informatie over de module dyslexie?
Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en informatief. Jij kunt middels het formulier contact opnemen.

Bronnen

Comments are closed.