Corona en studiekeuze

Corona en studiekeuze – Deel 2

VRIJDAG | 20 MAART 2020

Ook in het hoger onderwijs zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mensen die bezig zijn met hun studiekeuze. In het onderstaande bericht Corona virus en studiekeuze – Deel 1 schetsten we een overzicht van de mogelijke gevolgen. In dit bericht geven we een overzicht van de landelijke maatregelen die 19 maart bekend zijn geworden en die van invloed kunnen zijn op mensen die met hun studiekeuze bezig zijn.

Aanmelddeadline verschoven naar 1 juni

Om aankomend studenten meer tijd en ruimte te geven zich aan te melden, wordt de aanmelddatum die geldt voor reguliere bachelor- en associate degree-opleidingen verschoven naar 1 juni (de oorspronkelijke aanmelddeadline was 1 mei).

Aangepaste selectieprocedure & uitslag selectieprocedure opleidingen numerus fixus uiterlijk 15 juni

De deadline voor de afronding van de selectieprocedures wordt opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. Voor de AD- en bacheloropleidingen zouden de onderwijsinstellingen eigenlijk vóór 15 april de selectieprocedure moeten hebben afgerond. Om dat in de huidige situatie met het coronavirus te kunnen doen, moeten onderwijsinstellingen eventueel afwijken van de voorziene selectieprocedure die vraagt om fysieke aanwezigheid. Onderwijsinstellingen hebben daarom in deze uitzonderlijke situatie de ruimte om deze datum op te schuiven naar uiterlijk 15 juni. 

Alternatieve studiekeuzecheck

De verschoven aanmelddeadline betekent wel dat de tijd tussen aanmelding en inschrijving korter wordt en dat onderwijsinstellingen minder tijd hebben om studiekeuzecheckactiviteiten te organiseren. Onderwijsinstellingen doen wel hun best om alternatieve vormen van studiekeuzecheckactiviteiten te organiseren waarvoor iemand niet fysiek aanwezig hoeft te zijn. Let op: het recht dat aankomend studenten hebben op een studiekeuzecheck voor iedereen die zich na 1 mei inschrijft, vervalt nog wel als iemand zich na 1 mei aanmeldt. 

Starten met een hbo-opleiding na een mbo-opleiding

De minister geeft aan dat voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die bijvoorbeeld nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september of die dan nog in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2020 kan afronden. De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot het onderwijs. Iemand kan dan ingeschreven worden, nadat het mbo-diploma ontvangen is. Let wel op: als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2020 wordt behaald, moet iemand alsnog met de hbo-opleiding stoppen.

Starten met een masteropleiding

Bachelorstudenten die na afronding van hun opleiding willen beginnen aan een masteropleiding, maar voor wie geldt dat zij hun bacheloropleiding nog niet helemaal hebben kunnen afronden voor 1 september als gevolg van de coronacrisis, geldt dat met de zogenaamde ‘harde knip’ tussen de bachelor- en masteropleiding soepeler zal worden omgegaan. Let op: er moet besproken worden wat het concreet betekent dat hier ‘soepeler mee om wordt gegaan’. Houd dit dus in de gaten als dit op jou van toepassing is.

Uitgesteld bindend studieadvies

Om recht te doen aan de mogelijke vertraging die de student oploopt en aan de voorkant helderheid te bieden richting de student, zijn onderwijsinstellingen verzocht het uitbrengen van een negatief bindend studieadvieuit te stellen naar het tweede studiejaar, gebruikmakend van de bestaande wettelijke mogelijkheid.

Extra mogelijkheden voor financiële ondersteuning

Studenten kunnen financiële problemen ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen, doordat zij bijvoorbeeld tijdelijk niet kunnen werken. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij kunnen dit zelf regelen in Mijn DUO. Mocht dit onvoldoende zijn, dan kunnen ze contact opnemen met DUO over de mogelijkheden.


Corona en studiekeuze – Deel 1

DINSDAG | 17 MAART 2020

Geldt de aanmelddeadline van 1 mei nog? Worden er nieuwe open dagen georganiseerd? Krijg ik de uitslag van de selectieprocedure voor een fixusopleiding nog wel op 15 april? Dit is een greep uit de vragen die op dit moment bij ons binnenkomen. We hebben de consequenties en eventuele oplossingen voor je op een rij gezet.

Als gevolg van het coronavirus zijn de universiteiten en hogescholen op dit moment gesloten. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de mensen die op dit moment bezig zijn met hun studiekeuze. We signaleren op dit moment de volgende consequenties voor de studiekiezers.

Open dagen afgelast

Allereerst zijn op dit moment tot in ieder geval 6 april de open dagen bij de onderwijsinstellingen afgelast. Een algemene oplossing voor het compenseren van de open dagen die in deze periode niet door kunnen gaan, is (nog) niet bedacht. We zien wel dat onderwijsinstellingen zelf al oplossingen bedenken zoals het aanbieden van online voorlichtingen. Kijk dus ook op de website van de onderwijsinstellingen die jij wilde bezoeken of er alternatieve oplossingen worden aangeboden.

Discussie over de aanmelddeadline van 1 mei

Als jij je dit jaar wil aanmelden voor een (bekostigde) hbo- of wo-bacheloropleiding of associate degree, dan heb je te maken met de aanmelddeadline van 1 mei. We krijgen op dit moment de vraag van studiekiezers en decanen uit het voortgezet onderwijs of deze deadline nog steeds gehanteerd wordt. Er zijn onderwijsinstellingen die zelf naar buiten hebben gebracht dat ze de aanmelddeadline verschuiven naar een later moment. Maar, dit is misschien niet voor alle onderwijsinstellingen of opleidingen haalbaar. Op dit moment zijn de onderwijsinstellingen hierover dus met elkaar in overleg. Er is geen informatie bij ons bekend over het landelijk verschuiven van deze deadline. Het is ook niet duidelijk of er ook daadwerkelijk een landelijke regeling bedacht gaat worden of dat onderwijsinstellingen zelf naar oplossingen zoeken die voor hen haalbaar zijn. Houd onze website en de website van de onderwijsinstelling waar jij je overweegt aan te melden in de gaten voor informatie hierover.

Uitslag selectieprocedure 15 april mogelijk niet haalbaar

Alle landelijke maatregelen die nu genomen worden om het coronavirus in te dammen, hebben natuurlijk ook impact op de werksituatie van medewerkers van hoger onderwijsinstellingen. Sommige werkzaamheden, zoals de selectieprocedure voor fixusopleidingen, komen hierdoor mogelijk in het gedrang. Normaal gesproken is de selectieprocedure op 15 april afgerond en ontvangen alle deelnemers hun uitslag (rangnummer) via Studielink. Er wordt op dit moment geïnventariseerd of het communiceren van de uitslag op deze datum nog steeds haalbaar is. Mocht blijken dat het niet haalbaar is, dan wordt er natuurlijk een oplossing bedacht.

Bron: studiekeuze123

Comments are closed.